OBO ID: CHEBI:114869
Term Name: 4-methoxy-3-[2-phenylethyl-(phenylmethyl)sulfamoyl]benzoic acid Search Ontology:
Synonyms:
Definition:
References:
  • LINCS:LSM-26331
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available