OBO ID: CHEBI:113185
Term Name: 3-(2-chlorophenyl)-N-[[[(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-oxomethyl]hydrazo]-sulfanylidenemethyl]-2-propenamide Search Ontology:
Synonyms:
Definition:
References:
  • LINCS:LSM-24596
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available