Antibodies List (3 records) in Mikkola et al., 1992
Antibody Name
Ab1-CON1
Ab1-pax2a
Ab2-eng