Antibodies List (2 records) in Moura-Alves et al., 2019
Antibody Name
Ab1-cyp1a
Ab3-tuba