Antibodies List (4 records) in Saito et al., 2014
Antibody Name
Ab1-sycp1
Ab1-sycp3
Ab3-tuba
Ab4-tubg1