Antibodies List (3 records) in Ishikawa et al., 2014
Antibody Name
Ab1-actb
Ab1-tuba
Ab3-tuba