Antibodies List (2 records) in Barresi et al., 2010
Antibody Name
Ab1-tuba
Ab4-gfap